Oznámení o ukončení provozu / Discontinuation Notice / Auslaufmitteilung

Oznámení o ukončení provozu

Dne 14.1.2019 firma Google odstranila aplikaci WebKamery z obchodu Google Play na žádost amerického provozovatele webkamer (EarthCam.com), z důvodu porušování autorských práv, protože některé jejich webkamery byly obsaženy v komunitní databázi bez jejich přímého souhlasu. Obratem jsem Earthcam webkamery odebral a podal odvolání na obnovení. Po týdnu bylo mé odvolání zamítnuto s tím, že pokud chci znovu zprovoznit aplikaci v obchodu Google Play, mám se obrátit na svého právníka a řešit spor soudně. Vzhledem k tomu, že je takovýchto provozovatelů v komunitní databázi desítky až stovky, ukončuji tímto celý projekt.

Z vybraných příspěvků bude provoz serveru a informací o počasí (v omezeném režimu) funkční až do konce roku 2019. Poté bude projekt definitivně ukončen. Od dnešního dne, tedy 24.2.2019 již nebude komunitní databáze udržována ani rozšiřována o další webkamery.

Velmi tímto děkuji všem, kteří se na tomto projektu podíleli a věnovali mu svůj čas i prostředky. Sám jsem projektu za posledních 5 let věnoval většinu svého volného času, tudíž je to pro mě velmi těžké rozhodnutí.

Discontinuation Notice

On January 14, 2019, Google removed my app from the Play Store at the request of a US webcam provider (EarthCam.com) due to copyright infringement, because some of their webcams were included in the community database without their consent. I removed their cameras from database and filed an appeal for renewal. After a week, my appeal was denied with this conclusion: If you want to re-launch the app on the Google Play Store, you should contact you lawyer and deal with the lawsuit. There is a tens/hundreds webcams providers in the community database like this one, so I end the whole project.

From the received donations, the server traffic and weather information (in limited mode) will be operational until the end of year 2019. Then the project will be terminated. From today, February 24, 2019, the community database will no longer be maintained or expanded by new webcams.

Thank you very much to all those who involved in this project with their time or resources. I myself have devoted most of my free time to the project for the last 5 years of my life, so it’s a very difficult decision for me.

Auslaufmitteilung

(translated by Google translate)

Am 14. Januar 2019 entfernte Google meine App aufgrund einer Urheberrechtsverletzung auf Antrag eines US-amerikanischen Webcamanbieters  (EarthCam.com) aus dem Play Store, da einige ihrer Webcams ohne deren Zustimmung in die Community-Datenbank aufgenommen wurden. Ich habe ihre Kameras aus der Datenbank entfernt und einen Antrag auf Erneuerung gestellt. Nach einer Woche wurde mein Einspruch mit dieser Schlussfolgerung abgelehnt: Wenn Sie die App im Google Play Store erneut starten möchten, sollten Sie sich an Ihren Anwalt wenden und sich mit der Klage befassen. Es gibt einen Dutzend / Hundert Webcams-Anbieter in der Community-Datenbank wie diesen, also beende ich das gesamte Projekt.

Aus den erhaltenen Spenden sind die Server-Verkehrs- und Wetterinformationen (in eingeschränktem Modus) bis Ende 2019 in Betrieb. Dann wird das Projekt beendet. Ab heute, dem 24. Februar 2019, wird die Community-Datenbank nicht mehr durch neue Webcams gepflegt oder erweitert.

Vielen Dank an alle, die mit Zeit oder Ressourcen an diesem Projekt beteiligt waren. Ich selbst habe in den letzten 5 Jahren meines Lebens die meiste Freizeit in das Projekt gesteckt, daher ist es eine sehr schwierige Entscheidung für mich.